Мониторингова система на МВЕЦ Лакатник

МВЕЦ Лакатник е руслова водно електрическа централа
построена на река Искър на около 20 km от град Своге и е
въведен в експлоатация през 2008 г.

На обекта има изградена собствена SCADA система. Целта на проекта е да се интегрира модулна система за мониторинг в
съществуващата SCADA система ( интеграцията ще е софтуерна и хардуерна) . Основните задачи са:
• Обработка и визуализиране на данните в лесен за употреба софтуер;
• Архивиране на данните;
• Залагане на алгоритъм на пределни граници на стойностите;
• Известяване на оператора при надвишаване на предварително зададените граници.

МВЕЦ “Лакатник”

Инсталирана мощност – 3,20 MW
Височина на стената – 9,80 m
Воден поток – 36 m3/sec
Тип турбина – S – образен Каплан

– Термометри
– Пиезометри
– Дилатометри
– Силомери
– Инклинометри
– Реперенмаркер
– Скала водно ниво
– Сензор водно ниво

 

1 – канал Турбина
2 – преливници
3 – насипна стена
4 – рибен проход

Само няколко сензора могат да генерират огромно количество данни, което е трудно за обработка и анализ

Мониторинг в реално време. Навсякъде и по всяко време!

Контролерът събира данните от хъбовете, обработва ги и ги анализира.

Софтуерът е интуитивен за работа. Данните могат да се експортират и обработят допълнително при нужда.